Đại hồi đồng cổ đông thường niên năm 2017

11114717_2305.jpg
Added: Feb 27, 2018
11114753_img-2348.jpg
Added: Feb 27, 2018