Lịch Tạm Dừng Cấp Nước

17/04/2016 23:50
Lịch Tạm Dừng Cấp Nước ngày 21/7/2018

Lịch Tạm Dừng Cấp Nước ngày 21/7/2018 địa bàn phường Chương Dương và Phúc Tân.

Thời gian : Từ 7h00 ngày 21/7/2018 đến 18h00 ngày 21/7/2018

Trong thời gian trên khu vực mất nước và nước yếu là toàn bộ địa bàn phường