Số điện thoại lãnh đạo

20/05/2016 11:02
Số Điện thoại của Chủ tịch HĐQT và Ban Giám Đốc công ty
- Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị : Nguyễn Danh Hiếu
Tel : 0919.994.955
- Giám Đốc : Lê Văn Luyện
Tel : 0949.826.295