Giá bán nước sạch

17/04/2016 23:51
Quy định về đơn giá bán nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung trên địa bàn Hà Nội cho mục đích sinh hoạt

Đơn giá nước sinh hoạt căn cứ theo Quyết định số 38/2013/QĐ-UBND ngày 19/9/2013 của ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội