Báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán độc lập

19/03/2019 13:55
Báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán độc lập công ty cổ phần sản xuất kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018