Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

10/05/2017 00:59

Căn cứ Luật doanh nghiệp Số: 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2014 và Điều lệ Tổ chức hoạt động Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội, Công ty Nước sạch số 3 Hà Nội đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 vào sáng ngày 26/04/2017 tại Hội trường lớn Tổng công ty Nước sạch Hà Nội thành công, hợp pháp theo quy định hiện hành.

Đến dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của công ty cổ phần sản xuất kinh doanh nước sạch số 3, đại diện Công ty Nước sạch Hà Nội đơn vị giữ hơn 65% cổ phiếu của công ty có ông Nguyễn tri Khoa chủ tịch hội đồng thành viên, bà Hoàng thị Thuỷ kiểm soát viên chuyên trách của công ty và các ông bà trưởng các phòng ban chủ chốt của Công ty nước sạch Hà Nội. Ông Trịnh Kim Giang, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Nước sạch Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Nước sạch số 3 và các thành viên hội đồng quản trị công ty; các đồng chí trong Ban điều hành, Ban kiểm soát  và toàn thể cổ đông Công ty CP Nước sạch số 3. Tính đến 8h 35’ cùng ngày đã có 83 đại biểu tham dự (bao gồm cổ đông tham dự trực tiếp và người được ủy quyền tham dự), đại diện cho 5.037.400 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 91,59% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

               

 

Mặc dù triển khai công tác sản xuất kinh doanh trong năm 2016, Công ty CP Nước sạch số 3 Hà Nội còn gặp nhiều thách thức, khó khăn nhưng với sự điều hành của Hội đồng quản trị Công ty Nước sạch số 3 đã hoàn thành nhiệm vụ chính trị được Tổng Công ty Nước Sạch Hà Nội giao, đảm bảo cấp nước ổn định cho nhân dân trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, không có các điểm mất nước kéo dài. Các chỉ tiêu kinh tế xã hội về doanh thu, chống thất thoát thất thu, phát triển khách hàng, đảm bảo việc làm thu nhập cho người lao động cơ bản được hoàn thành. Lợi nhuận sau thuế đạt 18,4 tỷ đồng đạt 147,43% so với Nghị quyết ĐHCĐ 2016, nộp ngân sách đạt 29 tỷ đồng đạt 116,64% so với Nghị quyết ĐHCĐ 2016, tỷ lệ cổ tức/ vốn điều lệ đạt 20% đạt 181,8% so với Nghị quyết ĐHCĐ 2016.