Chế độ vận hành cấp nước công ty cổ phần sản xuất kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội

25/07/2019 13:11

CÔNG TY CP NƯỚC SẠCH SỐ 3 HÀ NỘI        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

*****

 

THÔNG BÁO

CHẾ ĐỘ VẬN HÀNH CẤP NƯỚC

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH SỐ 3 HÀ NỘI

(Từ 25/6/2019 cho đến khi có chế độ vận hành mới)

 

1. Nguồn cấp nước Yên Phụ: Bao gồm các Ô 22A, 23A, 22B.KV1,2

+/ Giờ cao điểm:

-         5h -9h. Áp lực 9-11m

-         17h-21h. Áp lực 8-9m

+/ Giờ thấp điểm:

-         9h -17h. Áp lực 3-5m.

-         21h -5h. Áp lực 3-5m.

2. Nguồn cấp nước qua Cầu Chương Dương ( Công ty 2) : Bao gồm Ô 23C.KV1A, Ô 23C.KV1B, Ô 23C.KV2, một phần Ô 22B

+/ Giờ cấp nước : 0-24h. Áp lực 8-12m.

3. Nguồn cấp nước Trạm Đồn Thủy: Bao gồm  Ô 23C.KV3, Ô 23B và Ô 22B.KV3

+/ Giờ cao điểm:

-         5h -11h. Áp lực 10-12m

-         16h -22h. Áp lực 10-12m.

+/ Giờ thấp điểm:

-         11h-16h. Áp lực 3-5m.

-         22h-5h. Áp lực 7-9m.

Một số khu vực bất lợi như đê Hồng Hà giờ cấp nước tốt từ 5h -11h và 18h - 22h.

Trân trọng thông báo

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH SỐ 3 HÀ NỘI